Ochrana osobných údajov

Ako chránime Vaše osobné údaje.

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Z toho dôvodu sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom sú upravené Základné zásady spracúvania osobných údajov. Odporúčame Vám aby ste si tento dokument prečítali, pričom veríme, že Vás ubezpečí že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

Pri ochrane osobných údajov je pre nás východiskovým dokumentom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a relevantné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 

Kreator, a.s. rešpektuje a chráni osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými príde do kontaktu. V tomto dokumente Vám poskytujeme všetky informácie potrebné k tomu, aby ste boli oboznámení s tým, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Ak nastane akákoľvek zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov, budeme Vás o nej informovať a to aktualizovaním tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke. Z toho dôvodu Vám odporúčame, aby ste našu webovú stránku pravidelne navštevovali a oboznámili sa s aktuálnym znením Zásad ochrany osobných údajov.

Informácie o nás:

Slowboarders s.r.o.
so sídlom: Laurinská 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 53 426 606
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 154795/B
e-mail: martin@chatacertovica.sk
telef. kontakt: +421 944 371 431

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame:

Pojmom osobné údaje sa v zmysle GDPR rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Tento účel je vždy vymedzený pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – Súhlas – Na splnenie niektorého účelu je potrebný Váš súhlas. Súhlas sa poskytuje jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.  
 • Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR – Plnenie zmluvy – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Je možné, že Vaše údaje tiež spracúvame z dôvodu plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s naším zmluvným partnerom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje a ktorý je v zmysle GDPR prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.
 • Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať a archivovať tiež z dôvodu, že nám takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona.
 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu vždy zvážime, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. Našim oprávneným záujmom je napr. záujem na získavaní nových profesionálnych členov do nášho tímu, pri ktorom oslovujeme dotknuté osoby prostredníctvom nimi zverejnených údajov na webových stránkach, ktoré poskytujú služby zamerané na podnikanie a zamestnanosť (napr. LinkedIn).

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:


Pri poskytovaní našich služieb a pri tvorení našich kreatívnych riešení môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje akými sú napríklad Váš titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu
 • Kontaktné údaje akými sú napríklad adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo
 • Údaje týkajúce sa Vášho zamestnania – napríklad číslo zamestnanca
 • Ak ste fyzická osoba – podnikateľ, môžeme spracúvať aj Vaše osobné údaje ako IČO, DIČ, IČ-DPH, obchodné meno a miesto podnikania
 • údaje o osobách konajúcich v mene právnických osôb ako napríklad osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách
 • Video záznamy
 • Fotografia
 • Údaje súvisiace s používaním našich webových stránok, akými sú napríklad súbory cookies
 • Údaje o pridelení IP adresy
 • Údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov, ako napr. údaje uvedené na sociálnych sieťach (napr. Váš profil na Facebook-u a Instagram-e) alebo údaje Vami zverejnené na webových stránkach, resp. mobilných aplikáciách, ktoré poskytujú služby zamerané na podnikanie a zamestnanosť (napr. LinkedIn).

Komu osobné údaje sprístupňujeme:

V niektorých prípadoch potrebujeme osobné údaje ktoré ste nám poskytli postúpiť aj iným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že týmto subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. Dovoľujeme si Vás informovať, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov:

 • Oprávnené osoby v rámci našej spoločnosti – osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s nami
 • Naši zmluvní partneri – na základe nášho pokynu spracúvajú Vaše osobné údaje naši zmluvní partneri /napr. Wiktor Leo Burnett, s. r. o., so sídlom: Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 31 334 938, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3707/B, e-mail: wlb@wlb.sk; STARMEDIA Co, s.r.o., so sídlom: Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 35 729 317, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15693/B, e-mail: starmedia@starmedia.sk; LEOPARD PRODUCTION, s. r. o., so sídlom: Sreznevského 3, 831 03 Bratislava, IČO: 44 387 407, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 54642/B, e-mail: produkcia@leopardproduction.sk; digita.sk, s. r. o., so sídlom: Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 45 347 883, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 62937/B, e-mail: info@digitask.sk; SOCIALISTS, s. r. o., so sídlom: Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 45 845 182, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67599/B, e-mail: info@socialists.sk/, Data Science, s.r.o., so sídlom: Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 50 461 001, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 113581/B, e-mail: datascience@datascience.com/, a to v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel a ktorí sú povinní spracúvať osobné údaje za rovnakých podmienok ako prevádzkovateľ. Ubezpečujeme Vás, že pri výbere našich zmluvných partnerov sme postupovali v zmysle GDPR a Zákona, a spracovaním osobných údajov sme poverili zmluvného partnera ktorý poskytuje dostatočné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu práv dotknutej osoby
 • Naši zmluvní partneri – na základe pokynov prevádzkovateľa, s ktorým sme ako sprostredkovateľ uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel
 • Aby sme si splnili povinnosti vyplývajúce nám z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych alebo iných orgánov, sprístupňujeme Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom a pod. 

Účely spracovania osobných údajov:

Osobné údaje od Vás získavame vždy na konkrétny, vopred stanovený účel. Nakoľko náš záber poskytovaných služieb je široký, osobné údaje získavame na rôzne účely. Týmito účelmi sú napríklad:

 • Poskytovanie našich služieb – údaje, ktoré od Vás získame, aby sme Vám vedeli dodať naše služby, t.j. uzatvárame s Vami rôzne druhy zmlúv napríklad zmluvu autorskú, komparznú zmluvu, zmluvu o dielo, atď. – poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; v prípade, ak by ste nám odmietli poskytnúť Vaše osobné údaje, nebude možné zabezpečiť plnenie týchto zmlúv
 • Fakturácia – osobné údaje sa spracúvajú na účely vystavenia faktúr a na účely prijímania a evidovania platieb, resp. pohľadávok – poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zákonnou požiadavkou
 • Komunikácia s Vami 
 • Priamy marketing
 • Zaslanie pozvánok na podujatie – Vaše údaje spracúvame z dôvodu zasielania Vám pozvánok na podujatie 
 • Potvrdenie účasti na podujatí – Vaše údaje získavame v prípade overovania si Vašej účasti na podujatí
 • Zabezpečenie ubytovania na podujatí – v prípade ak máte záujem o zabezpečenie ubytovania na podujatí, získavame Vaše osobné údaje práve za týmto účelom
 • Výherne súťaže – Vaše údaje spracúvame v prípade Vašej účasti vo výhernej súťaži
 • Adrenalínové aktivity – Vaše údaje spracúvame v prípade, ak sa zúčastňujete adrenalínovej aktivity, ktorú zabezpečujeme
 • Promo aktivita / prezentácia – Vaše údaje sú zhromažďované v prípade Vašej účasti na promo aktivite / prezentácii
 • Náborová kampaň 
 • Na ďalšie účely vyplývajúce nám zo zmlúv s našimi partnermi

Doba uchovávania osobných údajov:

Vo všeobecnosti, osobné údaje budú našou spoločnosťou spracúvané len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvame.

Osobné údaje nám poskytnuté na účely plnenia zmluvy s Vami ako dotknutou osobou uchovávame počas celej doby trvania zmluvy a po skončení zmluvného vzťahu do uplynutia všetkých premlčacích lehôt týkajúcich sa práv a záväzkov súvisiacich so zákazníckou zmluvou, inak vždy po dobu 15 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak dotknutá osoba uplatní voči nám akýkoľvek nárok, resp. v prípadne zahájenia súdneho, správneho či iného konania, ktoré by sa týkali danej zmluvy či služby poskytovanej na jej základe, budeme za účelom ochrany našich oprávnených záujmov spracúvať potrebné osobné údaje dotknutej osoby do úplného a konečného vysporiadania všetkých sporných nárokov, resp. do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončia príslušné konania a uplynutia premlčacej doby k výkonu príslušného právoplatného rozhodnutia dosiahnutého v danom konaní.

Ak ide o spracovanie osobných údajov založené na udelení Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje spracúvame do Vášho odvolania tohto súhlasu, napr. osobné údaje získané na marketingové účely alebo prostredníctvom cookies spracúvame po celú dobu trvania tohto súhlasu na marketingové účely/ súhlasu s používaním cookies.

Prenos do tretích krajín:

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín. Naši zmluvní partneri s ktorými spolupracujeme a ktorým poskytujeme osobné údaje (tak ako je uvedené vyššie), taktiež neprenášajú osobné údaje do tretích krajín.

Bezpečnosť:

Staráme sa o bezpečnosť Vašich údajov a nakladáme s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane GDPR a Zákona. Dôraz kladieme na bezpečnostné, technické, organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov.

Osobné údaje v elektronickej forme uchovávame v databázach a systémoch, ktoré chránime pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Prístup do nich majú len osoby, ktoré s osobnými údajmi potrebujú nakladať s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov. Kvalitu zabezpečenia osobných údajov pravidelne kontrolujeme a vylepšujeme.

Cookies:

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosiela Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky.

Cookies, ktoré Váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie toku informácií, prispôsobenie služby, obsahu a reklamy, meranie účinnosti propagácie, a podporovanie dôvery a bezpečnosti. Tieto údaje sú anonymné, agregované a nepoškodzujú Vaše zariadenie. Na analýzu používame nástroje Google Analytics.

Kliknutím na príslušné políčko “súhlasím“, ktoré sa používateľovi zobrazí na našich webových stránkach udeľujete súhlas s používaním súborov cookies.

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci Vášho internetového prehliadača. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Táto webstránka používa súbory cookies. Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.
Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.
Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Pri kontaktovaní nás ohladom Vášho súhlasu uvedte id. c. súhlasu a jeho dátum.
Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: www.strikingback.sk
Váš súčasný stav: Povoliť všetko. 

Id. č. Vášho súhlasu: NFCf6CQxjiLBMGjSKm6r4Q6ZimnLePD5JPv7CYSZfXRQ2Exj25m9DQ==Dátum súhlasu: piatok 8. októbra 2021, 17:18:42 SELČ

 

Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 9/27/21 Cookiebot:

Potrebné (6)

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_grecaptcha Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 5939 dni HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
rc::b Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage

 

Preferencie (2)

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
loglevel Spotify Maintains settings and outputs when using the Developer Tools Console on current session. Persistent HTML Local Storage
wp-wpml_current_language www.strikingback.sk Designates the country code that is calculated based on the user's IP address. Used to determine what language should be used for the visitor. 1 deň HTTP Cookie

 

Štatistiky (10)

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_at.hist.# Google Tag Manager Used by the social sharing platform AddThis to store the user's usage history of the AddThis sharing widget Persistent HTML Local Storage
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 roky HTTP Cookie
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 deň HTTP Cookie
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 deň HTTP Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice. 1 deň HTTP Cookie
_hjFirstSeen Hotjar This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 1 deň HTTP Cookie
_hjid Hotjar Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 1 rok HTML Local Storage
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder. 1 deň HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Detects the SEO-ranking for the current website. This service is part of a third-party statistics and analysis service. Session HTTP Cookie
collect Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker

 

Marketing (26)

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
__atuvc AddThis Updates the counter of a website's social sharing features. 1 rok HTTP Cookie
__atuvs AddThis Ensures that the updated counter is displayed to the user if a page is shared with the social sharing service, AddThis. 1 deň HTTP Cookie
_at.cww Google Tag Manager Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
_fbp Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 mesiace HTTP Cookie
_GRECAPTCHA Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 179 dni HTTP Cookie
at-lojson-cache-# v1.addthisedge.com Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-rand AddThis Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 rok HTTP Cookie
loc AddThis Geolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level). 1 rok HTTP Cookie
sp_landing Spotify Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes. 1 deň HTTP Cookie
sp_t Spotify Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes. 1 rok HTTP Cookie
test_cookie Google Used to check if the user's browser supports cookies. 1 deň HTTP Cookie
tr Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel Tracker
uvc AddThis Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user. 1 rok HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dni HTTP Cookie
xtc AddThis Registers the user's sharing of content via social media. 1 rok HTTP Cookie
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo žiadať potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Bude Vám poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže byť účtovaný primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu: máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané
 2. ak ste odvolali svoj súhlas alebo namietali voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú
 3. ak spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z iných dôvodov.

Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov
 2. spracúvanie je protizákonné a rozhodnete sa že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov budete žiadať obmedzenie ich spracúvania
 3. už Vaše osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak ste dosiahli obmedzenie spracúvania, informujeme Vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

Právo na prenos: v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte možnosť získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte. Zároveň máte právo požiadať nás, aby sme Vaše osobné údaje preniesli k prevádzkovateľovi, ktorého si zvolíte. 

V tejto súvislosti Vás informujeme, že v danom prípade nie sme zodpovedný za to ako budete osobné údaje spracúvať, alebo ako bude tieto spracúvať spoločnosť, ktorá osobné údaje prijme. Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov z našich systémov, a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje.

Právo namietať: máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. 

Právo odvolať súhlas (ak relevantné): máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: keď sa domnievate že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

Svoje vyššie uvedené práva viete uplatniť tak, že nám napíšete e-mailovú správu na adresu prevádzkovateľa Kreator, a.s. Leškova 5 811 04 Bratislava alebo príslušného zmluvného partnera, s ktorým na základe vyššie uvedených účelov komunikujete a v riadku predmetu uvedie: „Ochrana osobných údajov“.

Kontaktujte nás:

V prípade ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania osobných údajov, zašlite nám e-mail na adresu: martin@chatacertovica.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 944 371 431