Ubytovací poriadok a Obchodné podmienky

Chata pod Sedlom Čertovica

 

 1. V ubytovacom zariadení Chata pod Sedlom Čertovica sa môže zdržiavať len ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený.
  Za týmto účelom predloží zodpovednému pracovníkovi - prevádzkarovi zariadenia pri príchode svoj doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti).
 2. Návštevy na izbách ubytovaných hostí musia byť pred príchodom ohlásené a odsúhlasené prevádzkarom ubytovacieho zariadenia, ako aj odsúhlasené ubytovaným hosťom, za ktorým návšteva prichádza.
 3. Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení Chata pod Sedlom Čertovica je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Hosťa je možné ubytovať v deň nástupu na ubytovanie a to od 14.00 hod. Izba je hosťovi rezervovaná do 20.00 hod. V deň nástupu na ubytovanie a do toho istého času je ubytovacie zariadenie povinné hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak.
  V prípade ak hosť nenastúpi v deň nástupu, do uvedeného času na ubytovanie a neupovedomí prevádzkara ubytovacieho zariadenia o prípadnom neskoršom príchode, prevádzkovateľ chaty má právo s izbou voľne disponovať a ponúknuť ju prípadne aj ďalšiemu záujemcovi.
 5. Ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii ubytovacích zariadení, podľa ktorej je
  Chata pod Sedlom Čertovica zaradená.
 6. Klient pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady a nedostatky ihneď nahlási prevádzkarovi ubytovacieho zariadenia Chata pod Sedlom Čertovica.
 7. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby, počas celej doby trvania jej prenájmu, má právo vstúpiť len zodpovedný pracovník - prevádzkar, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom, alebo konateľom spoločnosti ktorá objekt Chata pod Sedlom Čertovica vlastní, za účelom vykonania svojich služobných povinností.
 8. Hosť je povinný zaplatiť účet za ubytovanie v súlade s platným cenníkom spravidla pred začiatkom nástupu na ubytovanie pokiaľ sa s prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia nedohodne inak.
 9. Ubytovacie zariadenie Chata pod Sedlom Čertovica môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie (inú izbu), ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 10. V izbe a v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu prevádzkara ubytovacieho zariadenia prevádzať žiadne zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej či inej technickej a prevádzkovej inštalácie.
 11. Za klenoty, peniaze a iné cennosti vo vlastníctve ubytovaných hostí prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia Chata pod Sedlom Čertovica nezodpovedá.
 12. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je každý ubytovaný hosť Chaty pod Sedlom Čertovica povinný dodržiavať nočný kľud.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 14. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností a zavrieť dvere a okná.
 15. Po ukončení dohodnutej doby ubytovania je klient povinný opustiť ubytovacie zariadenie Chatu pod Sedlom Čertovica a jej areál do 10.00 hod. Ak tak hosť nevykoná, a nedohodol sa inak, má prevádzkar ubytovacieho zariadenia právo zaúčtovať mu predĺženie pobytu podľa platného cenníka.
 16. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu prevádzkovateľ Chaty pod Sedlom Čertovica ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 17. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia Chaty pod Sedlom Čertovica ako aj za stratu kľúčov od izby zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 18. V priestoroch celého ubytovacieho zariadenia je zakázané:
  • Poškodzovať alebo ničiť majetok ubytovacieho zariadenia, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo technologickým vybavením a zariadením ubytovacieho zariadenia Chaty pod Sedlom Čertovica a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku ubytovacieho zariadenia a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú.
  • Správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu.
  • Pohybovať sa v ubytovacom zariadení v oblečení alebo v obuvi, ktoré môžu podľa názoru prevádzkara Chaty pod Sedlom Čertovica poškodiť, alebo znečistiť priestory a zariadenie chaty. ( lyžiarky, turistická obuv alebo znečistená obuv, znečistené a mokré oblečenie)
  • V objekte Chata pod Sedlom Čertovica je prísne zakázané manipulovať, obsluhovať alebo zapaľovať krb bez vedomia a povolenia prevádzkovateľa.
  • Fajčiť vo vnútorných priestoroch Chaty pod Sedlom Čertovica okrem miesta na fajčenie určeného prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia. (priestor pred vchodom do chaty).
  • Držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky.
  • Vstupovať do ubytovacieho zariadenia so živými zvieratami bez upovedomenia a súhlasu prevádzkara Chaty pod Sedlom Čertovica.
  • Vnášať do ubytovacieho zariadenia, alebo držať u seba či v priestoroch ubytovacieho zariadenia predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a pracovníkov ubytovacieho zariadenia.
  • Používať a manipulovať so športovým náčiním a predmetmi väčších rozmerov (lyže, sánky, bicykle, prepravné boxy a pod.) na izbách, chodbách či v spoločenských priestoroch chaty okrem priestorov na to určených prevádzkovateľom.
  • Verejne organizovať a hrať hazardné hry, rozdávať politické, náboženské či iné náborové alebo propagačné letáky.
  • Narábať s otvoreným ohňom.
  • Používať akékoľvek elektrospotrebiče (okrem predmetov osobnej hygieny) bez prechádzajúceho schválenia prevádzkarom Chaty pod Sedlom Čertovica.
  • Prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám, ktoré nie sú právoplatnými hosťami ubytovacieho zariadenia.
  • Vnášať do ubytovacieho zariadenia strelné zbrane, výbušniny, pyrotechniku a iné nebezpečné a život či zdravie ohrozujúce predmety.
 19. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. Rovnako počas celého pobytu v ubytovacom zariadení Chata pod Sedlom Čertovica.
 20. V prípade, že klient tento ubytovací poriadok závažným spôsobom poruší, vedenie a prevádzkovateľ tohto ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej a pobytovej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady poplatku za ubytovanie a služby.
 21. V prípade výtržností, či už pri požití alkoholu alebo akejkoľvek inej látky, resp. neprispôsobilosti má prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia právo ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou, v prípade potreby aj za asistencie SBS alebo Polície.
   

Sadzobník poplatkov za spôsobené škody:

 

A.   Strata kľúčov - 50 EUR
B.   Porušenie zákazu fajčiť v priestoroch ubytovacieho zariadenia, okrem priestorov na to určených - 150 EUR + okamžité ukončenie pobytu.
C.   Poškodenie majetku - poplatok bude nacenený s ohľadom na rozsah pôsobenej škody.
D.   Odcudzenie majetku firmy - poplatok bude nacenený v závislosti od druhu odcudzenej veci. Poplatok bude zahŕňať aj prípadné náklady tretích strán pri riešení podaním oznámenia na Polícii k začatiu trestného stíhania.

 

Storno podmienky platieb za ubytovanie a služby na Chate Pod Sedlom Čertovica:

 

A/ V prípade zrušenia objednávky 14 dní pred nástupom na pobyt, vrátane dňa kedy bolo požiadané o zrušenie objednávky, bude majiteľovi objednávky vrátených 100% ceny za ubytovanie a 100% ceny za objednané služby.

B/ V prípade zrušenia objednávky 7 dní pred nástupom na pobyt, vrátane dňa kedy bolo požiadané o zrušenie objednávky, bude majiteľovi objednávky vrátených 100% ceny za objednané služby. Na platbu za ubytovanie sa vrátenie ceny v tomto termíne nevzťahuje.

C/ V prípade zrušenia objednávky 3 a menej dní pred nástupom na pobyt, vrátane dňa kedy bolo požiadané o zrušenie objednávky, nebude možné majiteľovi objednávky vrátiť žiadnu časť zaplatenej sumy.

 

Účinok nároku na vrátenie ktorejkoľvek časti u hradeného poplatku nastáva dňom doručenia písomnej žiadosti o stornovanie pobytu, alebo služieb, na email: chatar@chatacertovica.sk.

V prípade, že nastane požiadavka na zmenu termínu pobytu a služieb po uhradení platby a naše zariadenie nedokáže tejto požiadavke vyhovieť, platia rovnaké storno podmienky,
ako pri zrušení objednávky.

V prípade, že nastane požiadavka na zrušenie časti pobytu a služieb alebo požiadavka na skrátenie pobytu a úpravu služieb počas pobytu, platia rovnaké storno podmienky,
ako pri zrušenej objednávky.

 

Pre exponované termíny, ako sú Vianočné a koncoročné sviatky, Silvestrovský pobyt, Trojkráľový pobyt a Jarné prázdniny platia nasledovné storno podmienky:

 

A/ V prípade zrušenia objednávky 21 dní pred nástupom na pobyt, vrátane dňa kedy bolo požiadané o zrušenie objednávky, bude majiteľovi objednávky vrátených 100% ceny za ubytovanie a 100% ceny za objednané služby.

B/ V prípade zrušenia objednávky 14 dní pred nástupom na pobyt, vrátane dňa kedy bolo požiadané o zrušenie objednávky, bude majiteľovi objednávky vrátených 100% ceny za objednané služby. Na platbu za ubytovanie sa vrátenie ceny v tomto termíne nevzťahuje.

C/ V prípade zrušenia objednávky 7 a menej dní pred nástupom na pobyt, vrátane dňa kedy bolo požiadané o zrušenie objednávky, nebude možné majiteľovi objednávky vrátiť žiadnu časť zaplatenej sumy.

Vyšná Boca 01. 7. 2021